AbiFresh TROPIC 60% alk. 1 L

Koda izdelka 001
€21.96
Na zalogi
1
Podrobnosti o izdelku
TROPIC

Vam pričara sadni vonj prečudovite eksotične narave ter ponese v daljne, tropske kraje. Vsebuje 60% alkohola in ga hkrati lahko uporabljate tako za preventivno čiščenje v smislu razkuževanja kot tudi odišavljanja prostora.


AbiFresh TROPIC

Flam. Liq. 2 - Vnetljiva tekočina kat. 2


NEVARNO

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.

Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z

izpiranjem.

P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu odpadkov.

Vsebuje: etanol, dišaveShranite ta izdelek za kasneje